Privacy

WETTELIJKE KENNISGEVING

De inhoud van deze site
Wanneer u deze site bekijkt of wanneer u op elke andere manier gebruik maakt van materiaal die op deze site aanwezig is, inclusief het downloaden van software, dient u de nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat het gebruikte materiaal op deze site, inclusief de te downloaden software, op enige wijze een negatief effect heeft op de werking van uw computersysteem. Dit betekent ook dat u zich ervan moet verzekeren dat het materiaal van uw keuze vrij is van virussen.

Ondanks dat alle moeite genomen is om te verzekeren dat al het materiaal op deze site correct, compleet, zo recent als mogelijk en vrij van virussen is, kunnen er op geen enkele manier rechten ontleent worden aan deze site.

Het materiaal wat op deze site gebruikt wordt, is eigendom van WIOD BV of andere leveranciers. Reproductie of gebruik van al het materiaal of gedeeltes hiervan in elke vorm is verboden tenzij bedoelt voor persoonlijk c.q. niet commercieel gebruik. Er wordt geen licentie afgegeven voor de reproductie van het materiaal voor ander gebruik dan web-browsing. Indien u materiaal reproduceert voor persoonlijk, niet commercieel gebruik, dient u WIOD BV als bron te vernoemen door te verwijzen naar deze site (http://www.wiod.nl) en de voetnoot "© 1985-2019 WIOD BV" bij de reproductie.

Teksten, foto's, films, tekeningen, grafische weergaven, geluiden, data, etc. kunnen een copyright bevatten en zijn of eigendom van WIOD BV of worden onder licentie gebruikt door WIOD BV.

Trademarks en service marks, inclusief de logo's, slogans etc. zijn geregistreerde of ongeregistreerde merken gebruikt onder licentie van WIOD BV.

Getoonde producten en productie methoden beschreven op deze site, kunnen onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten, inclusief patenten en patentapplicaties, gebruikt onder licentie door WIOD BV.

Er wordt geen licentie afgegeven voor het gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten, en wij maken u erop attent dat WIOD BV nauwgezet controleert en onmiddellijk elke overtreding van alle eigendomsrechten vervolgt, inclusief een wettelijke vervolging.

Materiaal verkregen door bezoek van deze site
WIOD BV verzamelt onpersoonlijke gegevens over de bezoekers van deze site met als doel het vernieuwen en verbeteren van deze site, om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Op deze manier verkrijgt u door uw bezoek het meest relevante materiaal.

Persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als dit vrijwillig verstrekt wordt door de bezoekers van deze site. Hieronder valt informatie zoals naam, adres, telefoon- annex faxnummer en e-mailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het aangegeven doel tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de verstrekker van de gegevens.

Persoonlijke evenals onpersoonlijke data, verzamelt door WIOD BV, wordt als vertrouwelijk beschouwd en zal niet worden doorverkocht, geleasd of op enige andere wijze gedeeld met derden.

Elk materiaal wat ontvangen wordt door WIOD BV door deze site wordt als niet-vertrouwelijk beschouwt en is, tenzij anders aangegeven, vrij van eigendomsrecht. WIOD BV zal dit materiaal gebruiken, reproduceren, toepassen en toewijzen zonder beperkingen, inclusief ideeën voor producten of productiemethoden en knowhow die in deze informatie verwerkt zit.

Links naar andere sites
Wanneer u gebruik maakt van een link op deze site naar andere sites, opent u deze site. De site die u betreedt is op geen enkele wijze verbonden met deze site en is dus volledig zelfstandig en valt buiten de controle van WIOD BV.

Door op deze site links aan te bieden, kan geen enkele rechten ontleent worden aan de informatie die de betreffende site aanbiedt. De informatie die de site die u betreedt aanbiedt is volledig voor de verantwoording van de provider van de site en valt buiten de aansprakelijkheid van WIOD BV. WIOD BV accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor verlies of vernieling van gegevens als gevolg van het gebruik van informatie op de desbetreffende site.

Links naar deze site
Wanneer er op andere sites een link naar deze site gegeven wordt, ontkent WIOD BV, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, elke verbondenheid met de eigenaar of aanbieder van deze site. Het materiaal op de andere site komt volledig voor rekening van de eigenaar of aanbieder van de desbetreffende site.

Andere wettelijke kennisgevingen
Het bezoeken van bepaalde delen van deze site kan onderwerp zijn van andere specifieke kennisgevingen dan deze algemene wettelijke kennisgeving. Deze algemene wettelijke kennisgeving wordt op geen enkele manier beperkt nog aangepast door specifieke kennisgevingen.